Klaster ng Filipino

Layunin ng Klaster ng Filipino na gamitin ang wika at panitikang Filipino bilang kasangkapan hindi lamang sa paglilinang ng kasanayang komunikatibo. Sa mga asignatura sa ilalim ng Klaster, binibigyang-pagkakataon ang mga mag-aaral na gamitin ang Filipino sa akademikong konteksto. Hinihikayat din ang mga mag-aaral na analisahin ang mahahalagang akda sa ating wikang pambansa at kung paano nila sinasalamin ang mga realidad ng ating lipunan. Sa pagtupad ng Klaster sa mga layuning ito, sinisikap nilang makatulong na hubugin ang mga Mapúan bilang mga Pilipinong iaaalay ang kanilang kakayahan at kaalaman para sa ikauunlad ng bansa.