Paano Maghain ng mga Katanungan ukol sa mga Online na Klase ng DAL

Department of Arts and Letters

May mga katanungan ka ba tungkol sa mga asignaturang ito:

- GED 106
- GED 107
- GED 108
- LIT 110
- mga asignatura sa Filipino
- mga asignatura sa Ingles
- mga asignatura sa Humanidades
- mga asignatura sa Komunikasyong Teknikal (Technical Communication)

Kung gayon, padalhan ninyo kami kami ng mensahe sa Facebook page na Department of Arts & Letters - Mapúa University (facebook.com/MapuaDAL)!